Školní poradenské pracoviště

Důležité pro budoucí uchazeče o přijetí na střední školu: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Účelem ŠPP je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

ŠPP spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech také zajišťuje koordinaci a spolupráci s jinými školskými poradenskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Jde především o následující služby

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními
 • metodická podpora učitelům
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti
 • včasná intervence při problémech žáků
 • kariérové poradenství

Pracovníci ŠPP

Školní poradenské pracoviště na naší škole je složeno z: výchovné poradkyně, metodičky prevence pro první stupeň, metodičky prevence pro druhý stupeň zaměřené na ICT a od tohoto září na částečný úvazek speciální pedagožky a logopedky.

Hlavní kompetence jednotlivých pracovníků:

Výchovný poradce poskytuje:

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání

Školní metodik prevence provádí:

 • záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinovou práci se žáky
   s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s projevy rizikového chování

Speciální pedagog provádí:

 • vyhledávání a diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • individuální konzultace pro rodiče

 

Ve škole jsou poradenské služby zajišťovány:

 • Výchovným poradcem (kariérovým poradcem) - Mgr. Jana Pechová - konzultace vždy v pondělí od 13 do 14 hodin a dále dle domluvy
 • Školními metodičkami prevence - Pro I. stupeň Mgr. Iveta Čuháková, pro II. stupeň Ing. Tereza Suchá - konzultace vždy ve středu od 13 do 14 hodin a dále dle domluvy
 • Speciálními pedagožkami - Mgr. Janou Novotnou a Mgr. Alenou Urbanovou - konzultace vždy ve středu od 14 do 15 hodin a dále dle domluvy
 • Asistentkami pedagoga - Lenkou Urbanovou, Renátou Novákovou a Petrou Fišerovou

Za poskytování služeb na škole zodpovídá ředitelka školy a jsou zdarma. Budeme moc rádi, když naše poradenské pracoviště v tížívých situacích využijete. Těšíme se na spolupráci.

Tým ŠPP

Důležité odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (pppcb.cz)

https://www.pppcb.cz/jindrichuv-hradec-dacice

www.nepanikar.cz

svp.jh@seznam.cz

www.bkb.cz

www.donalinka.cz 

www.nasedite.cz 

www.linkabezpeci.cz

www.osmeta.cz

www.helpnimi.com

www.cenap.cz

 

Patička webu

 

ADRESA

 

Základní škola Chlum u Třeboně
okres Jindřichův Hradec

Náměstí 232
378 04 Chlum u Třeboně

 

IČ: 70986631

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy: Mgr. Patricie Vondrková
tel: 389 771 377

 

Školní družina

tel.: 775 166 638

 

Budova 1. a 2. třídy

tel.: 722 290 469

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Vzájemným učením - cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout